President

Mingxin Xie
President of ICM

Email: xie.882@osu.edu

Mobile: 614-316-9451

 

Team Members

President

Mingxin Xie

Advisor

Stephanie Ford


Valerie Lin

Rosita Xu

Brittany Redmond

Sophia Shao

Christina Zheng

Alisa Zhan

Vice President

Claire Lu, Bruce Wei

Human Resource Director

Junyao Zhang


Past Members

Wanyi Shi

Sean Wang

Taewan Kim

Nataliya Bystrova

Shengkai Wang

Natalia Liang

Olivia Qi

Chief Treasure

Max He

Specialists

Yuxiao Zhang, Lily Chen


Bingxin Chen

Jinglan Zhang

Jingxuan Mu

Ginny Xu

Christopher Zeng

Sifan Zhang